sábado, 19 de enero de 2013

TENIM NOVES! Cursos de Clown 2013


 
 
 

 
 
TENIM NOVES!

Amb el desig que en aquest any 2013 prevalguin en els nostres cors l'HUMOR, l'AMOR i l'ALEGRIA, us informem dels nostres cursos fins a finals d'Agost ;-)
Hem modificat notablement la durada dels cursos amb la intenció de fer-los més assequibles i d'oferir més possibilitats de realitzar-los. Esperem que això us faciliti el poder venir a Cal Clown!

EL CURS PROFESSIONAL D´UN MES S´HA CONVERTIT EN 5 CURSOS SEPARATS DE 5 DIES CADASCUN (el “PACK PROFESSIONAL”). Com volem que pugueu rebre la formació completa, tenim descomptes que augmenten quants més cursos es realitzin. Si fas quatre, et regalem la meitat del cinquè! Consulta preus i descomptes complets en

NOMÉS HI HA UN CURS PROFESSIONAL D´UN MES AL 2013, I SERÀ A L´AGOST . Les places són limitades, reserva la teva el més aviat possible! Consulta preus i descomptes complets en http://escoladeclown.eu/courses_cat.php

TAMBÉ HEM CANVIAT LES CONDICIONS DE L´INTERCANVI.
Seguim volent que existeixi, però de forma diferent! Envia'ns el teu C.V professional i quines són les teves habilitats a aquest mail, i veurem quina és la millor forma de fer-ho!

DATES DELS PROPERS CURSOS (en breu publiquem les dates dels cursos a partir d'Agost)
:
                                                                              

no. Curs
Tipus de curs
Trimestre 1
Gener-Abril
Trimestre 2
Abril-Juny
1
INICIACIÓ AL CLOWN
28 gen-1 feb,
13-17 feb
29 abr-3 maig
2
ENTRENAMENT DEL CLOWN
25 feb- 1 mar
15-19 maig
3
FÓRMULES DEL CLOWN I CLOWN SOCIAL
13-17 mar
3-7 jun
4
COM GENERAR NÚMEROS DE CLOWN
29 mar-1 abr
20-24 jun
5
COM ESTRUCTURAR NÚMEROS DE CLOWN
17-21 abr
8-12 jul

CURS PROFESSIONAL D’UN MES D’AGOST   (l’equivalent a fer el Pack Professional )
Del 5 d’Agost a l’1 de Setembre

CAL CLOWN
ESCOLA DE CLOWN DE BARCELONA
(+34) 693 972 230
info@escoladeclown.eu
www.escoladeclown.eu
http://escoladeclown.blogspot.com (testimonis d´alumnes)

WE HAVE NEWS! Clown Courses 2013 

 

WE HAVE NEWS!

With the wish that in this year 2013 HUMOUR, LOVE and HAPPINESS prevail in our hearts, we are happy to inform you of our courses up to the end of August ;-)

We have modified substantially the length of the courses with the intention of making them more convenient and of offering more chances for you to attend them. We hope it will be easier for you to come to Cal Clown!

THE ONE-MONTH  PROFESSIONAL COURSE HAS BEEN TRANSFORMED INTO 5 SEPARATE COURSES OF 5 DAYS EACH (The “PROFESSIONAL PACKAGE”).

Since we want you to be able to follow the complete training, we have discounts which increase as you do more courses.  If you do four, you get half of the fifth one free! Please see full prices and discounts at  http://escoladeclown.eu/courses_en.php

THERE WILL BE ONLY ONE PROFESSIONAL ONE-MONTH COURSE IN 2013, AND IT WILL BE IN AUGUST.

The places are limited, reserve yours the sooner the better! Please see full prices and discounts at http://escoladeclown.eu/courses_en.php

WE HAVE ALSO CHANGED THE CONDITIONS FOR EXCHANGE WORKERS. We still want it to be posible, but in a different form. Email  us your professional CV including your practical work skills, and we will see which is the best way to go about it!

DATES FOR THE NEXT COURSES (we will soon be publishing dates for courses after August) :   

Course no.
Course Type
1st Term
Jan-Apr
2nd Term
Apr-Jun
1
INTRODUCTION TO CLOWN
 
28 jan-1 feb,
13-17 feb
29 apr-3 may
2
CLOWN TRAINING
25 feb- 1 mar
15-19 may
3
CLOWN FORMULAS AND SOCIAL CLOWN
13-17 mar
3-7 jun
4
GENERATING CLOWN NUMBERS
29 mar-1 apr
20-24 jun
5
STRUCTURING CLOWN NUMBERS
17-21 apr
8-12 jul

AUGUST ONE-MONTH PROFESSIONAL COURSE  (the equivalent of doing The Professional Package )
5th August – 1st September

CAL CLOWN
ESCOLA DE CLOWN DE BARCELONA
(+34) 693 972 230
info@escoladeclown.eu
www.escoladeclown.eu
http://escoladeclown.blogspot.com (testimonies of students)

TENEMOS NOTICIAS! Cursos de Clown 2013


 
 
TENEMOS NOTICIAS!

Con el deseo de que en este año 2013 prevalezcan en nuestros corazones el HUMOR, el AMOR y la ALEGRÍA, os informamos de nuestros cursos hasta finales de Agosto ;-)

Hemos modificado notablemente la duración de los cursos con la intención de hacerlos más asequibles y de ofrecer más posibilidades de realizarlos. Esperamos que esto os facilite el poder venir a Cal Clown!

EL CURSO PROFESIONAL DE 1 MES SE HA CONVERTIDO EN 5 CURSOS SEPARADOS DE 5 DIAS CADA UNO (el “PACK PROFESIONAL” ). Como queremos que podáis recibir la formación completa, tenemos descuentos que aumentan cuantos más cursos se realicen. Si haces cuatro, te regalamos la mitad del quinto! Consulta precios y descuentos completos en http://escoladeclown.eu/courses_es.php

SÓLO HAY UN CURSO PROFESIONAL DE 1 MES EN 2013, Y SERÁ EN AGOSTO. Las plazas son limitadas, reserva la tuya cuanto antes!  Consulta precios y descuentos completos en http://escoladeclown.eu/courses_es.php

FECHAS DE LOS PRÓXIMOS CURSOS (en breve publicamos las fechas de los cursos a partir de Agosto ) :    

no. Curso
Tipo de curso
Trimestre 1
Enero-Abril
Trimestre 2
Abril-junio
1
INICIACIÓN AL CLOWN
28 ene-1 feb,
13-17 feb
29 abr-3 mayo
2
ENTRENAMIENTO DEL CLOWN
25 feb- 1 mar
15-19 mayo
3
FORMULAS DEL CLOWN Y CLOWN SOCIAL
13-17 mar
3-7 jun
4
COMO GENERAR NÚMEROS DE CLOWN
29 mar-1 abr
20-24 jun
5
COMO ESTRUCTURAR NÚMEROS DE CLOWN
17-21 abr
8-12 jul

CURSO PROFESIONAL DE UN MES DE AGOSTO  (equivalente a hacer el Pack Profesional)
Del 5 de Agosto al 1 de Septiembre

CAL CLOWN
ESCOLA DE CLOWN DE BARCELONA
(+34) 693 972 230
info@escoladeclown.eu
www.escoladeclown.eu
http://escoladeclown.blogspot.com (testimonios de alumnos)

viernes, 11 de enero de 2013

INTRODUCCIÓN AL CLOWN / INTRODUCTION TO CLOWNINTRODUCCIÓN AL CLOWNdel 28 de Enero al 1 de Febrero
Profesora: Clara Cenoz
350€, incluye 8 horas diarias de clase, y alojamiento de los 5 días

Trabajaremos los fundamentos del clown: el placer de jugar, de encontrar y aceptar el fracaso; poder aprovechar tu propio ridículo a tu favor. En otras palabras, ríete de ti mismo y harás reír a los demás! Nos pondremos una nariz roja para quitarnos nuestras máscaras, para volver a nacer como clowns. Nos admiraremos mutuamente por nuestra estupidez y juntos haremos el ridículo, disfrutando de la locura sana y la conexión interior del clown. Trabajaremos en la práctica los siguientes conceptos: el placer, el fracaso, el vacío, el “no saber”, la simplicidad del proceso mental del Clown. Un taller dirigido a los que quieren descubrir o que siguen buscando "su clown", y a los que quieren ser más libres, aceptarse totalmente y hacerse responsables de su ser en totalidad, para ser cada vez mejores Clowns. Puede ser una experiencia reveladora y que suponga una gran transformación, y seguro será un tiempo muy divertido y enriquecedor.

Clara Cenoz: Fundadora y directora de la Escola de Clown desde 2006, un centro dedicado exclusivamente al Clown. Payasa, directora y profesora de clown durante los últimos 19 años. Ha interpretado y dirigido 7 espectáculos de clown para adultos y 4 infantiles, recorriendo festivales, teatros, calles, carpas y bares de Europa, en solitario y con Jon Davison como Companyia d’Idiotes desde 1993. Se formó en L’École Philippe Gaulier.


INTRODUCTION TO CLOWN
28th January - 1st February
Teacher: Clara Cenoz
€350, includes 8 hours daily of class, and accommodation during the 5 days.
We will explore the fundamentals of clowning: the pleasure of play, finding and accepting our failure; how to use our own ridiculousness in our favour. In other words, laugh at yourself and you will make others laugh!.We will put on a red nose in order to remove our masks, to be re-born as clowns. We will admire each other for our stupidity and together will make fools of ourselves, enjoying the healthy craziness and inner connection of the clown. We will work on the next concepts in practice: pleasure, flop, emptiness, the “not knowing”, the simplicity of the mental process of the Clown. A workshop aimed at those who want to discover or continue searching for their clown, for those who want to be freer, to accept themselves completely and to take full responsibility for their whole being, in order to be better Clowns. It could be a transforming and enlightening experience, and for sure a very fun and enriching time.

Clara Cenoz: Founder and director of the Escola de Clown since 2006, a centre dedicated exclusively to Clown. Clown, director and teacher of clown for the last 19 years. She has performed in and directed 7 shows for adults and 4 for children, touring festivals, theatres, streets, tents and bars throughout Europe, as a solo performer and with Jon Davison as Companyia d’Idiotes since 1993. She trained at L’École Philippe Gaulier.


Introducció al Clown
Del 28 de Gener a l'1 de Febrer
Professora: Clara Cenoz
350€, inclou 8 hores diàries de classe, i allotjament durant els 5 dies.
Treballarem els fonaments del clown: el plaer de jugar, de trobar i acceptar el fracàs; i poder aprofitar el teu propi ridícul al teu favor. En altres paraules, riu-te´n de tu mateix i faràs riure als altres!

Ens posarem un nas vermell per treure´ns les nostres màscares, per tornar a néixer com clowns. Ens admirarem mútuament per la nostra estupidesa i junts farem el ridícul, gaudint de la bogeria sana i la connexió interior del clown. Un taller dirigit als que volen descobrir o que segueixen buscant "el seu clown", als que volen ser més lliures, acceptar-se totalment i fer-se responsables del seu ser en totalitat, per ser cada vegada millors clowns. Treballarem en la pràctica els següents conceptes: el plaer com a font d´energia vital pel Clown, el fracás, el buit, el “no saber”, la simplicitat del procés mental del Clown. Podria ser una experiència transformadora, o com a mínim molt enriquidora i divertida!

Clara Cenoz: Fundadora i directora de l’Escola de Clown des de 2006, un centre dedicat exclusivament al Clown. Pallassa, directora i professora de clown durant els últims 19 anys. Ha interpretat i dirigit 7 espectacles de clown per a adults i 4 infantils, recorrent festivals, teatres, carrers, carpes i bars d'Europa, en solitari i amb Jon Davison com Companyia d’Idiotes des de 1993. Es va formar en L’École Philippe Gaulier.


ESCOLA DE CLOWN DE BARCELONA
(+34) 693 972 230
www.escoladeclown.eu
info@escoladeclown.eu