viernes, 13 de diciembre de 2013

Experiència Clown i Cap D´Any / Experiencia Clown y Fin De Año / New Year Clown Experience

 
 
 
 
 
 
 
Experiència de Clown de Cap d'Any
del 27 de Desembre a l´1 de Gener de 2014      
Professora: Clara Cenoz
Aportació pels 5 dies: 190€ (inclou allotjament i 6 h de classe diàries; els àpats córren a càrrec de l´alumne)
Aportació per un dia d’estada amb classe: 40€ (inclou allotjament i 6 h de classe diàries; els àpats córren a càrrec de l´alumne)
Aportació per un dia d´estada sense classe: 20€ (inclou allotjament i ús de les facilitats de Cal Clown)
Una oportunitat de passar cinc dies explorant elements del teu clown, aquest curs està dirigit a tots els nivells, donant l'oportunitat de jugar, explorar i descobrir nous aspectes del teu clown, i serà un espai on debatre i compartir els nostres coneixements de Clown. També podeu portar els vostres números Clown si els teniu i els mirarem i els treballarem.
 
Per a despedir-nos de l´any hem decidit organitzar un curs més flexible, més relaxat, amb una mica més de temps lliure per a poder gaudir més de l´entorn i de l´ambient de Cal Clown. I, si no pots venir els 5 dies, téns la possibilitat de venir a conèixer Cal Clown un dia o més i, si no vols participar en la classe, aprofitar per a llegir, descansar, passejar o veure els dvds de L´Escola, tot en bona companyia.
 
I la nit de Cap d´Any donarem la nostra millor benvinguda al 2014 vestits de Pallasso i amb el més gran dels somriures, per a què sigui un any plè d´Humor i Amor!!!!
 
Nota: tots els que vingueu aquests dies tindreu accés a la cuina de Cal Clown, on hi podreu cuinar els vostres àpats i, si voleu, compartir-los.  Es pot portar el menjar de fóra o anar a comprar-lo, i també fer-ho en grup si voleu.
 
Experiencia de Clown de Fin de Año
del 27 de Diciembre al 1 de Enero de 2014
Profesora: Clara Cenoz
Aportación por los 5 días: 190€ (incluye alojamiento y 6h de clase diarias, las dietas van a cargo del alumno)
Aportación por un día de estancia con clase: 40€ (incluye alojamiento y 6h de clase diarias, las dietas van a cargo del alumno)
Aportación por un día de estancia sin clase: 20€ (incluye alojamiento y uso de las facilidades de Cal Clown)

Una oportunidad de pasar cinco días explorando elementos de tu clown, este curso está dirigido a todos los niveles, dando la oportunidad de jugar, explorar y descubrir nuevos aspectos de tu
clown, y será un espacio donde compartir y debatir nuestros conocimientos de Clown. También puedes traer un número de Clown si lo tienes y mostrarlo para que podamos trabajarlo.
 
Para despedirnos del año hemos decidido organizar un curso más relajado, más abierto, con más tiempo libre para disfrutar del entorno y del ambiente de Cal Clown. Y, si no puedes venir los 5 días, tienes la posibilidad de venir a conocer Cal Clown un día o más y, si no quieres asistir a clase, puedes aprovechar para descansar, pasear, leer los libros de Cal Clown o ver los dvds de humor…y disfrutar de la buena compañía.
 
Y la noche de fin de año le daremos nuestra mejor bienvenida al 2,014 vestidos de Payaso y con una enorme sonrisa, para que sea un año lleno de Humor y Amor!!!
 
Nota: todos los que vengáis estos días tendréis la cocina de Cal Clown a vuestra disposición, y podéis traer la comida de casa o ir a comprarla cerca, y hacerlo en grupo si queréis.
                                                                                                                                     
New Year Clown Experience
27th December – 1st January 2014
Teacher: Clara Cenoz
Cost for the 5 days: €190 (includes accommodation and 6 hours class per day; meals are the responsibility of the student)
Cost per day staying plus class: €40 (includes accommodation and 6 hours class per day; meals are the responsibility of the student)
Cost per day staying without class: €20 (includes accommodation and the use of the facilities at Cal Clown)

An opportunity to spend five days exploring elements of your clown, this course is aimed at all levels, providing the chance to play, explore and discover new aspects of your clown, and will be a space for sharing and for discussing our clown knowledge. You can also bring a clown number if you have one and show us so we can work on it.
 
To say farewell to the old year we have decided to organise a course which is more relaxed, more informal, with more free time to enjoy the surroundings and the atmosphere of Cal Clown. And if you can’t come for the full 5 days, you have the option of coming to get to know Cal Clown for a single day or more and, if you don’t wish to attend class, you can simply take the time to relax, walk, read from our clown library or watch comedy dvds .... and enjoy good company.
 
And on New Year’s Eve we shall bring in the new year as clowns with the biggest smile, in order to make 2014 a year full of Humour and Love!!!
 
Note: everyone coming to Cal Clown these days will have access to the kitchen, you can either bring food with you and shop locally, cook alone or in group, as you prefer.
 
 
 

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Cursos de Clown de Diciembre / Clown Courses in December


 
 
CURSOS EN DICIEMBRE
 
Iniciación al Clown del 30 de Noviembre al 1 de Diciembre 120€
Dirección de Números de Clown del 6 al 8 de Diciembre 170€
Entrenamiento de Clown del 21 y 22 de Diciembre 120€

Experiencia de Clown de Fin de Año del 27 al 31 de Diciembre 250€ (nota: en este curso los participantes pueden quedarse en Cal Clown hasta el mediodía del 1 de enero)
Descuentos: si haces más  de un curso, 10€ menos por curso (20€ menos si el curso es de 3 días)
Todos los precios incluyen el curso (de 6 a 8 o más horas diarias) y la estancia, el coste de la comida va a cargo del alumno.


COURSES IN DECEMBER

Introduction to Clown 30th November – 1st December €120
Directing Clown Numbers 6th – 8th December €170
Clown Training 21st – 22nd December €120
New Year Clown Experience 27th-31st December €250 (please note: on this course participants may stay at Cal Clown until midday on 1st January)
Discounts: if you do more than one course, €10 off per course (€20 off if the course is 3 days)
All prices include the course (from 6 to 8 or more hours) and accommodation, the cost of meals are the students responsibility.


CURSOS A DESEMBRE

Iniciació al Clown del 30 de Novembre a l’1 de Desembre 120€
Direcció de Números de Clown del 6 al 8 de Desembre 170€
Entrenament del Clown del 21 al 22 de Desembre 120€
Experiència de Clown de Cap d'Any del 27 al 31 de Desembre 250€ (nota: en aquest curs els participants poden quedar-se en Cal Clown fins al migdia de l'1 de gener)
Descomptes: si fas més d'un curs, 10€ menys per curs (20€ menys si el curs és de 3 dies)
Tots els preus inclouen el curs (de 6 a 8 o més hores diàries) i l´estada, el cost dels àpats van apart.
 
telf. +34 693972230
email: info@escoladeclown.eu
www.escoladeclown.eu

 
 

jueves, 10 de octubre de 2013

UN CURSO ÚNICO, NO TE LO PIERDAS! / A UNIQUE COURSE, DON´T MISS IT!


 

 
 
Última semana para matricularte en este curso único! Nuestra filosofía de enseñanza combina lo mejor de tu clown personal con una consciencia de las fórmulas y estructuras de la comedia clown. Con dos profesores muy experimentados que se han dedicado durante los últimos 20 años exclusivamente a la investigación del mundo del Clown.                                    

Curso de Producción de Números del 14 al 27 de Octubre 2013
Precio: 550€                                                              
Profesores: Clara Cenoz y Jon Davison

También puedes hacer sólo una semana, a un coste de 300€/semana
Primera semana del 14 al 19 (con Jon Davison): la dinámica del Clown y el público; las fórmulas de la comedia; aprovechar las habilidades; la estructura del número clásico.
Segunda semana del 21 al 27 (con Clara Cenoz): el placer en escena; desde la improvisación al número; las emociones; los personajes del Clown; el número personal.

Hora de Llegada: el día anterior del curso a las 19h en la estación de tren de Figueres

Hora de Salida: 20h del último día del curso

En dos semanas tendrás la oportunidad de:
(Re) Comenzar el Clown desde el principio y tener un montón de horas de pura diversión y risa.
Probar tu Clown en varias improvisaciones con el fin de crear números, tales como:
- Números de calle, en grupo o en solitario.
- Personajes Clown
- Números basados en técnicas/habilidades (circo, música, magia y otras habilidades no profesionales).
- Números Clásicos (de la larga tradición de los payasos)
- Los números con música en directo o grabada.
- Números basados en las emociones.
- Los números con texto.
-También aprenderás varias "fórmulas" para ayudar a crear, formar y estructurar tus números con el fin de ser más eficaces.


El sábado 26 de octubre haremos un espectáculo por la noche para adultos en un bar de Figueres, y durante el curso habrá otros espectáculos en la calle y en la carpa de Cal Clown.

 
Más información y matrículas: info@escoladeclown.eu
Telf. 693972230
http://www.escoladeclown.eu/courses_es.php

 

Last week for you to enrol for this unique course! Our teaching philosophy combines getting the most out of your personal clown with an awareness of the forms and structures of clown comedy. With two very experienced teachers that have dedicated the last 20 years exclusively to investigating the world of Clown.

Producing Clown Numbers Course 14th - 27th October 2013
Price: €550
Teachers: Clara Cenoz and Jon Davison

You can also do just one week, at a cost of €300/week
First week from 14th till 19th (with Jon Davison): the dynamics of the Clown and the audience; forms of comedy; taking advantage of your skills; street performance; structures of classical numbers.
Second week from 21st till 27th  (with Clara Cenoz): pleasure on stage; from improvisation to the number; the emotions; Clown characters; the personal number.

Arrival: 7pm at Figueres train station the evening before the course
Departure: 8pm on the last day of the course
 
In two weeks you will have the chance to:
(Re)Start your Clown from the beginning and have lots of hours of sheer fun and laughter.
Try your Clown in various improvisations in order to create numbers, such as:
-Street numbers, in groups or solo.
-Clown characters
-Skill based numbers (circus, music, magic or other non-professional skills).
-Classic numbers (from the long tradition of clowning)
-Numbers with music, live or recorded.
-Numbers based on emotions.
-Numbers with text.
-Also you will learn several “formulas” to help create, form and structure your numbers in order to be more effective.

On Saturday 26th of October we will perform an adult´s evening show in a bar in Figueres, and during the course there will be other shows in the street and in the tent at Cal Clown.
 
More information and enrolment: info@escoladeclown.eu
Tel. +34 693972230
http://escoladeclown.eu/courses_en.php

 

Última setmana per inscriure't en aquest curs únic! La nostra filosofia d'ensenyament combina el millor del teu clown personal amb una consciència de les fórmules i estructures de la comèdia clown. Amb dos professors molt experimentats qui s'han dedicat durant els últims 20 anys exclussivament a la recerca del món del Clown.

Curs de Producció de Números del 14 al 27 d'Octubre 2013
Preu: 550€
Professors: Clara Cenoz i Jon Davison

També pots fer només una setmana, a un cost de 300€/setmana
Primera setmana del 14 al 19 (amb Jon Davison): la dinàmica del Clown i el públic; les fórmules de la comèdia; aprofitar les habilitats; l'estructura del número clàssic.
Segona setmana del 21 al 27 (amb Clara Cenoz): el plaer en escena; des de la improvisació al número; les emocions; els personatges del Clown; el número personal.


Hora d'Arribada: el dia anterior del curs a les 19h en l'estació de tren de Figueres
Hora de Sortida: 20h de l'últim dia del curs

En dues setmanes tindràs l'oportunitat de:
(Re) Començar el Clown des del principi i tenir un munt d'hores de pura diversió i riure.
Provar el teu Clown en diverses improvisacions amb la finalitat de crear números, tals com:
- Números de carrer, en grup o en solitari.
- Personatges Clown
- Números basats en tècniques/habilitats (circ, música, màgia i altres habilitats no professionals).
- Números Clàssics (de la llarga tradició dels pallassos)
- Números amb música en directe o gravada.
- Números basats en les emocions.
- Números amb text.

-També aprendràs diverses "fórmules" per ajudar a crear, formar i estructurar els teus números amb la finalitat de ser més eficaços.

El dissabte 26 d'octubre farem un espectacle a la nit per a adults en un bar de Figueres, i durant el curs hi haurà altres espectacles al carrer i a la carpa de Cal Clown.

 
Més informació i matrícula: info@escoladeclown.eu
Telf. 693972230        
http://escoladeclown.eu/courses_cat.php

miércoles, 11 de septiembre de 2013

BUSQUEM 4 PERSONES PER RESIDIR A CAL CLOWN / WE ARE LOOKING FOR 4 PEOPLE TO LIVE AT CAL CLOWN / BUSCAMOS 4 PERSONAS PARA RESIDIR EN CAL CLOWN


BUSQUEM 4 PERSONES PER RESIDIR A CAL CLOWN DURANT UN MÍNIM DE 5 MESOS

BUSCAMOS 4 PERSONAS PARA RESIDIR EN CAL CLOWN DURANTE UN MÍNIMO DE 5 MESES

WE ARE LOOKING FOR 4 PEOPLE TO LIVE AT CAL CLOWN FOR A MINIMUM OF 5 MONTHS
 
 
 
Hola a tots!!!!
                                      
Amb l´arribada de la tardor i les energies renovades per l´estiu, us proposem un nou projecte de L´Escola de Clown:
                                                       
Perfil aproximat de les persones que estem buscant:
 
Persones positives de tracte fàcil i agradable que disfrutin de viure a la natura, que coneguin, els interessi o tinguin afinitat pel món del Pallasso i/o que tinguin ganes de treballar per la seva auto-sostenibilitat. Es valorarà positivament  tenir experiència en activitats amb nens i/o tenir coneixements d´horticultura o manteniment general d´una casa, o en altres camps que puguin enriquir Cal Clown, no dubteu en explicar-nos-ho!És imprescindible que les persones disposin de vehicle propi.
 
Viure a Cal Clown requereix realitzar tasques habituals com anar a buscar aigua, llenya, treballar l´hort, i cuidar l´entorn i la casa. S´ha de tenir en compte que no és només un lloc on viure sinó també un espai on es realitzen activitats i s´acullen grups, per lo tant hi ha moments d´intimitat i d ´altres en els que s´ha de saber respectar les necessitats de l´activitat que s´està duent a terme.
 
La persona resident ha d´aportar 150€ al mes més gastos (aquesta xifra dependrà del gasto generat per les persones residents de butà, aigua i electricitat, gasto que es pot reduir amb un ús controlat d´aquests serveis). A més d´aquest lloguer, L´Escola demana dos dies sencers de feina , sigui col.laborant en algún dels projectes amb nens, en un curs o en algún projecte de la casa. Apart d´aquests dos dies L´Escola no demana cap compromís de temps més, a banda de les tasques habituals, amb lo qual les persones residents són lliures de tenir activitats regulars fóra de l´espai de Cal Clown, siguin de lleure o per generar ingressos (recordem que estem a 15 min de Figueres i a 30min de Girona). A més, existeix la possibilitat de generar altres activitats a Cal Clown per generar ingressos propis.     
                                                                                                                           
Siusplau abstenir-se persones que no els agradin els animals, treballar, el silenci, fer esforç físic o conviure, o que necessitin els estímuls de la ciutat o les drogues per ser feliços…
 
Ës imprescindible una entrevista telefònica prèvia amb la Clara i una visita a Cal Clown per fer una entrevista en persona i veure l´espai. Interessats truqeu al 693972230, truqeu fins a trobar-nos, no es retornaran les trucades degut al gran nombre d´aquestes, ni ens podem comprometre a contestar tots els mails. Abans de trucar-nos siusplau llegiu-vos bé les condicions!  Gràcies!
 

Hola a todos!!!!

Con la llegada del otoño y las energías renovadas por el verano, os proponemos un nuevo proyecto de L´Escola de Clown:

Perfil aproximado de las personas que estamos buscando:

Personas positivas de trato fácil y agradable que disfruten de vivir
en la naturaleza, que conozcan, les interese o tengan afinidad por el mundo del Clown y/o que tengan ganas de trabajar para su autosostenibilidad. Se valorará positivamente tener experiencia en actividades con niños y/o tener conocimientos de horticultura o mantenimiento general de una casa, o en otros campos que
puedan enriquecer Cal Clown, no dudéis en contárnoslo! Es imprescindible que las personas dispongan de vehículo propio.

Vivir en Cal Clown requiere realizar tareas habituales como ir a buscar agua, leña, trabajar el huerto, y cuidar el entorno y la casa. Hay que tener en cuenta que no es sólo un lugar donde vivir sino también un espacio donde se realizan actividades y se acogen grupos, por lo tanto hay momentos de intimidad y otro
s en los que hay que saber respetar las necesidades de la actividad que se está llevando a cabo.

La persona residente tiene que aportar 150€ al mes más gastos (esta cifra dependerá del gasto generado por las personas residentes de butano, agua y electricidad, gasto que se puede reducir con un uso controlado de estos servicios). Además de este alquiler, L´Escola pide dos días enteros de trabajo , sea colaborando en alguno de los proyectos con niños, en un curso o en algún proyecto de la casa. Aparte de estos dos días L´Escola no pide ningún compromiso de tiempo más, además de las tareas habituales, con lo cual las personas residentes son libres de tener actividades regulares fuera del espacio de Cal Clown, sean de ocio o para generar ingresos (recordamos que estamos a 15 min de Figueres y a 30 min de Girona). Además, existe la posibilidad de generar otras actividades
en Cal Clown
para generar ingresos propios.

Porfavor abstenerse personas que no l
e
s gusten los animales, trabajar, el silencio, hacer esfuerzo físico o convivir, o que necesiten los estímulos de la ciudad o las drogas para ser felices…

Es imprescindible una entrevista telefónica previa con Clara y una visita a Cal Clown para hacer una entrevista en persona y ver l´espacio. Interesados llamar al 693972230, llama hasta encontrarnos, no se devolverán las llamadas debido al gran número de estas, ni nos podemos comprometer a contestar todos los mails. Antes de llamarnos porfavor leeos bien las condiciones
! Gracias!

 
Hello everybody!!!
 
With the coming of Autumn and our energies renewed by the Summer, we are porposing a new project at the Escola de Clown:

WE ARE LOOKING FOR 4 PEOPLE TO LIVE AT CAL CLOWN FOR A MINIMUM OF 5 MONTHS
                                                                                                                              
Rough profile of the kind of people we are looking for:
 
Positive and easy-going people who enjoy living in nature, and who have knowledge of, are interested in, or have an affinity with the world of the Clown and/or who have the desire to work in a self-sustaining way. It would be preferable to have experience working with children and/or knowledge of horticulture or general house maintenance, or in other fields that could enrichen Cal Clown, dont doubt to tell us! It is essential to have your own vehicle.
 
Living at Cal Clown requires carrying out regular tasks such as fetching water, firewood, working in the garden, and looking after the outside areas and the house. One must be aware that it is not just a place to live but also a space where activities take place and which receives groups, so that there times of privacy alternate with others when one must respect the needs of the activity which is being carried out.
 
Each resident will contribute €150 per month plus bills (this amount will depend on the costs generated by residents in gas, water and electricity, expenses which may be reduced by a controlled use of these services). As well as this rent, the Escola requires two full days of work, whether collaborating on one of the projects with children, or on a course or on another house project. Apart from these two days the Escola does not ask for any other time commitment, aside from the usual tasks, such that residents are free to engage in their regular activities away from Cal Clown, whether leisure time or generating income (remember that we are 15 minutes from Figueres and 30 minutes from Girona). In addition, there exists the possibility of initiating other activities at Cal Clown in order to generate one’s own income.
 
Please abstain from replying those people who do not like animals, work, silence, physical effort or living with others, or who need the stimulus of city life or drugs in order to be happy...
 
It will absolutely necessary to have a preliminary telephone interview with Clara and a visit to Cal Clown to have an interview in person and to see the space. Those interested phone +34 693972230, please call until you find us, we cannot return calls due to their large number, nor can we guarantee replies to all emails. Before calling, please do read well the conditions!
 
Gràcies! Gracias! Thankyou!

CLARA CENOZ,
DIRECTORA DE L´ESCOLA DE CLOWN DE BARCELONA
(+34) 693 972 230
www.escoladeclown.eu
http://escoladeclown.blogspot.com(testimonios de alumnos/testimonies of students/testimonis d´alumnes)
info@escoladeclown.eu
youtube ESCOLADECLOWN
facebook escoladeclown / escola calclown

sábado, 24 de agosto de 2013

Curso de Producción de Números de Clown / Producing Clown Numbers Course


 
 
 
Curso de Producción de Números de Clown
del 14 al 27 de Octubre 2013
650€                      
Descuentos:
Si te inscribes durante julio / agosto y pagas el importe total, el curso te sale a 500€.
Si te inscribes durante julio / agosto y pagas un depósito de 300€, el curso te sale a 550€.

Todos los precios incluyen el curso y la estancia, el coste de la comida va a cargo del alumno.
 
Profesores: Clara Cenoz y Jon Davison
Hora de Llegada: el día anterior del curso a las 19h en la estación de tren de Figueres

Hora de Salida: 20h del último día del curso

¿Quieres explorar cómo generar material diverso para crear números de Clown acabados que puedes llevar al escenario? En este curso veremos cómo generar ideas y números utilizando: las habilidades de cada uno (o la falta de habilidades);  las emociones, los personajes Clown, el texto y el monólogo Clown. Este es un curso ideal para: los que han empezado a encontrar el Clown y quieren comenzar la creación de sus propios números; los que llevan un tiempo creando números, pero quieren mejorar su capacidad creativa y de generar mayor cantidad de números y de diferente estilo; los que quieren crear su propio material Clown a un nivel más profesional; los que no han trabajado el texto, las emociones o los personajes desde el clown.


Trabajaremos con ideas ya existentes e ideas creadas durante el curso, o del repertorio del alumno. En cada caso el objetivo será encontrar la mejor forma para el número para que tenga el máximo efecto humorístico en el público. Y lo más importante: miraremos cómo combinar estos conocimientos con tu propio Clown, y cómo crear números bien construidos sin perder la espontaneidad de tu Clown personal.

Cada alumno debería salir del curso con material para seguir creando en el futuro, y, sobretodo, con el conocimiento para generar material nuevo en el futuro.
 
Producing Clown Numbers Course
14th - 27th October 2013
€650
Discounts:
Enrol during July/August and pay the whole amount, the course will cost you €500.
Enrol during July/August and pay a deposit of €300, the course will cost you €550.
All prices include the course and accommodation, the cost of meals are the students’ responsibility.
 
Teachers: Clara Cenoz and Jon Davison
Arrival: 7pm at Figueres train station the evening before the course

Departure: 8pm on the last day of the course
Do you want to explore how to generate varied material in order to create finished Clown numbers you can put on stage? In this course we will look at how to generate ideas and numbers, using: the abilities of the student (or the lack of ability); the Clown monologue; Clown emotions; and Clown characters. Each student should leave with material to be working on and, especially, with the knowledge of how to generate new material in the future.
This course is ideal for: those who have you begun to discover Clown and want to start making their own numbers; those who have been working on numbers for a while, but who would like to improve their creative capacity and be able to generate a larger amount of material and of a variety of styles; those who want to create their own clown material at a more professional level; and those who have yet to work with text, emotions or characters from the Clown state.


This course focuses on the ‘rules’ and forms of comedy and what makes it work. We will work both on new material created during the course and on already existing ideas, or from the student’s own repertoire. In each case the objective will be to find the best form for the number to have a maximum comic impact on the audience. Most importantly, we will look at how to combine this knowledge with your own personal clown, and how to create well-made clown numbers without losing your own spontaneous clown stupidity.

You will take home a wide range of creative possibilities.

Curs de Producció de Números de Clown
del 14 al 27 d'Octubre 2013
650€
Descomptes:
Si t'inscrius durant juliol / agost i pagues l'import total, el curs et surt a 500€.
Si t'inscrius durant juliol / agost i pagues un dipòsit de 300€, el curs et surt a 550€.


Tots els preus inclouen el curs i l´estada, el cost dels àpats van apart.
 
Professors: Clara Cenoz i Jon Davison
Hora d'Arribada: el dia anterior del curs a les 19h en l'estació de tren de Figueres

Hora de Sortida: 20h de l'últim dia del curs

Vols explorar com generar material divers per crear números de Clown acabats que pots portar a l'escenari o al carrer davant d’un públic variat? En aquest curs veurem com generar idees i números utilitzant: les habilitats de cadascú (o la falta d'habilitats); les emocions; el text i el monòleg Clown i els personatges Clown. Treballarem de forma paral.lela en dues àrees: com generar material desde tú i alhora com funcionen els gags i quines són les fórmules d´humor. Cada alumne hauria de sortir del curs amb material per seguir creant en el futur, i, sobretot, amb el coneixement per generar material nou en el futur.
Aquest és un curs ideal per  els que han començat a trobar el Clown i volen començar la creació dels seus propis números; els que porten un temps creant números, però volen millorar la seva capacitat creativa i de generar major quantitat de números i de diferent estil; els que volen crear el seu propi material de Clown a un nivell més professional; els que no han treballat el text, les emocions o els personatges des del Clown.

Aquest curs està enfocat en les ‘normes’ i formes de la comèdia i en el que fa que funcioni l´humor. Treballarem amb idees creades durant altres cursos a més de números i idees ja existents, o del repertori de l'alumne. En cada cas l'objectiu serà trobar la millor forma del número perquè tingui el màxim d'efecte humorístic en el públic. I el més important: mirarem com combinar aquests coneixements amb el teu propi Clown, i com crear números ben construïts sense perdre l'espontaneïtat del teu Clown personal.

Et portaràs a casa una àmplia gamma de possibilitats de creació i resolució de números.

 

 

miércoles, 3 de julio de 2013

Cursos Cortos en Agosto / Short Courses in August / Cursos Curts a l'Agost


Ya tenemos los cursos cortos dentro del Curso Profesional de Clown de 1 Mes de Agosto! Aún quedan plazas, corre antes de que se terminen!
telf.+34 693972230
 
 

We have dates for the short courses within the 1 Month Professional Clown Course of August! There are still some places, hurry up before they finish!
tel. +34 693972230

 
 
Ja tenim els cursos curts dintre del Curs Professional de Clown d´1 Mes de l´Agost! Encara queden places, corre abans de que s´acabin!
telf. +34 693972230