miércoles, 11 de septiembre de 2013

BUSQUEM 4 PERSONES PER RESIDIR A CAL CLOWN / WE ARE LOOKING FOR 4 PEOPLE TO LIVE AT CAL CLOWN / BUSCAMOS 4 PERSONAS PARA RESIDIR EN CAL CLOWN


BUSQUEM 4 PERSONES PER RESIDIR A CAL CLOWN DURANT UN MÍNIM DE 5 MESOS

BUSCAMOS 4 PERSONAS PARA RESIDIR EN CAL CLOWN DURANTE UN MÍNIMO DE 5 MESES

WE ARE LOOKING FOR 4 PEOPLE TO LIVE AT CAL CLOWN FOR A MINIMUM OF 5 MONTHS
 
 
 
Hola a tots!!!!
                                      
Amb l´arribada de la tardor i les energies renovades per l´estiu, us proposem un nou projecte de L´Escola de Clown:
                                                       
Perfil aproximat de les persones que estem buscant:
 
Persones positives de tracte fàcil i agradable que disfrutin de viure a la natura, que coneguin, els interessi o tinguin afinitat pel món del Pallasso i/o que tinguin ganes de treballar per la seva auto-sostenibilitat. Es valorarà positivament  tenir experiència en activitats amb nens i/o tenir coneixements d´horticultura o manteniment general d´una casa, o en altres camps que puguin enriquir Cal Clown, no dubteu en explicar-nos-ho!És imprescindible que les persones disposin de vehicle propi.
 
Viure a Cal Clown requereix realitzar tasques habituals com anar a buscar aigua, llenya, treballar l´hort, i cuidar l´entorn i la casa. S´ha de tenir en compte que no és només un lloc on viure sinó també un espai on es realitzen activitats i s´acullen grups, per lo tant hi ha moments d´intimitat i d ´altres en els que s´ha de saber respectar les necessitats de l´activitat que s´està duent a terme.
 
La persona resident ha d´aportar 150€ al mes més gastos (aquesta xifra dependrà del gasto generat per les persones residents de butà, aigua i electricitat, gasto que es pot reduir amb un ús controlat d´aquests serveis). A més d´aquest lloguer, L´Escola demana dos dies sencers de feina , sigui col.laborant en algún dels projectes amb nens, en un curs o en algún projecte de la casa. Apart d´aquests dos dies L´Escola no demana cap compromís de temps més, a banda de les tasques habituals, amb lo qual les persones residents són lliures de tenir activitats regulars fóra de l´espai de Cal Clown, siguin de lleure o per generar ingressos (recordem que estem a 15 min de Figueres i a 30min de Girona). A més, existeix la possibilitat de generar altres activitats a Cal Clown per generar ingressos propis.     
                                                                                                                           
Siusplau abstenir-se persones que no els agradin els animals, treballar, el silenci, fer esforç físic o conviure, o que necessitin els estímuls de la ciutat o les drogues per ser feliços…
 
Ës imprescindible una entrevista telefònica prèvia amb la Clara i una visita a Cal Clown per fer una entrevista en persona i veure l´espai. Interessats truqeu al 693972230, truqeu fins a trobar-nos, no es retornaran les trucades degut al gran nombre d´aquestes, ni ens podem comprometre a contestar tots els mails. Abans de trucar-nos siusplau llegiu-vos bé les condicions!  Gràcies!
 

Hola a todos!!!!

Con la llegada del otoño y las energías renovadas por el verano, os proponemos un nuevo proyecto de L´Escola de Clown:

Perfil aproximado de las personas que estamos buscando:

Personas positivas de trato fácil y agradable que disfruten de vivir
en la naturaleza, que conozcan, les interese o tengan afinidad por el mundo del Clown y/o que tengan ganas de trabajar para su autosostenibilidad. Se valorará positivamente tener experiencia en actividades con niños y/o tener conocimientos de horticultura o mantenimiento general de una casa, o en otros campos que
puedan enriquecer Cal Clown, no dudéis en contárnoslo! Es imprescindible que las personas dispongan de vehículo propio.

Vivir en Cal Clown requiere realizar tareas habituales como ir a buscar agua, leña, trabajar el huerto, y cuidar el entorno y la casa. Hay que tener en cuenta que no es sólo un lugar donde vivir sino también un espacio donde se realizan actividades y se acogen grupos, por lo tanto hay momentos de intimidad y otro
s en los que hay que saber respetar las necesidades de la actividad que se está llevando a cabo.

La persona residente tiene que aportar 150€ al mes más gastos (esta cifra dependerá del gasto generado por las personas residentes de butano, agua y electricidad, gasto que se puede reducir con un uso controlado de estos servicios). Además de este alquiler, L´Escola pide dos días enteros de trabajo , sea colaborando en alguno de los proyectos con niños, en un curso o en algún proyecto de la casa. Aparte de estos dos días L´Escola no pide ningún compromiso de tiempo más, además de las tareas habituales, con lo cual las personas residentes son libres de tener actividades regulares fuera del espacio de Cal Clown, sean de ocio o para generar ingresos (recordamos que estamos a 15 min de Figueres y a 30 min de Girona). Además, existe la posibilidad de generar otras actividades
en Cal Clown
para generar ingresos propios.

Porfavor abstenerse personas que no l
e
s gusten los animales, trabajar, el silencio, hacer esfuerzo físico o convivir, o que necesiten los estímulos de la ciudad o las drogas para ser felices…

Es imprescindible una entrevista telefónica previa con Clara y una visita a Cal Clown para hacer una entrevista en persona y ver l´espacio. Interesados llamar al 693972230, llama hasta encontrarnos, no se devolverán las llamadas debido al gran número de estas, ni nos podemos comprometer a contestar todos los mails. Antes de llamarnos porfavor leeos bien las condiciones
! Gracias!

 
Hello everybody!!!
 
With the coming of Autumn and our energies renewed by the Summer, we are porposing a new project at the Escola de Clown:

WE ARE LOOKING FOR 4 PEOPLE TO LIVE AT CAL CLOWN FOR A MINIMUM OF 5 MONTHS
                                                                                                                              
Rough profile of the kind of people we are looking for:
 
Positive and easy-going people who enjoy living in nature, and who have knowledge of, are interested in, or have an affinity with the world of the Clown and/or who have the desire to work in a self-sustaining way. It would be preferable to have experience working with children and/or knowledge of horticulture or general house maintenance, or in other fields that could enrichen Cal Clown, dont doubt to tell us! It is essential to have your own vehicle.
 
Living at Cal Clown requires carrying out regular tasks such as fetching water, firewood, working in the garden, and looking after the outside areas and the house. One must be aware that it is not just a place to live but also a space where activities take place and which receives groups, so that there times of privacy alternate with others when one must respect the needs of the activity which is being carried out.
 
Each resident will contribute €150 per month plus bills (this amount will depend on the costs generated by residents in gas, water and electricity, expenses which may be reduced by a controlled use of these services). As well as this rent, the Escola requires two full days of work, whether collaborating on one of the projects with children, or on a course or on another house project. Apart from these two days the Escola does not ask for any other time commitment, aside from the usual tasks, such that residents are free to engage in their regular activities away from Cal Clown, whether leisure time or generating income (remember that we are 15 minutes from Figueres and 30 minutes from Girona). In addition, there exists the possibility of initiating other activities at Cal Clown in order to generate one’s own income.
 
Please abstain from replying those people who do not like animals, work, silence, physical effort or living with others, or who need the stimulus of city life or drugs in order to be happy...
 
It will absolutely necessary to have a preliminary telephone interview with Clara and a visit to Cal Clown to have an interview in person and to see the space. Those interested phone +34 693972230, please call until you find us, we cannot return calls due to their large number, nor can we guarantee replies to all emails. Before calling, please do read well the conditions!
 
Gràcies! Gracias! Thankyou!

CLARA CENOZ,
DIRECTORA DE L´ESCOLA DE CLOWN DE BARCELONA
(+34) 693 972 230
www.escoladeclown.eu
http://escoladeclown.blogspot.com(testimonios de alumnos/testimonies of students/testimonis d´alumnes)
info@escoladeclown.eu
youtube ESCOLADECLOWN
facebook escoladeclown / escola calclown

No hay comentarios:

Publicar un comentario